ITEGEKO NSHINGA EBOOK DOWNLOAD

Tumaze kubona ko Itegeko Nshinga rishya rya Repubulika y’u Rwanda ryemejwe n’abanyarwanda muri Referendumu yo ku wa 26 Gicurasi nk’uko . Amajwi amaze kubarurwa muri kamarampaka yo guhindura Itegeko Nshinga ry’u Rwanda aragaragaza ko abaturage benshi bashyigikiye rihinduka. Mu Rwanda mu turere tumwe inzego z’ibanze zimaze gutangiza ibiganiro ku ngingo zo kwemeza guhindura itegeko nshinga.

Author: Marg Vikasa
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 19 March 2013
Pages: 201
PDF File Size: 15.45 Mb
ePub File Size: 18.91 Mb
ISBN: 444-2-44655-999-2
Downloads: 74381
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fauran

Abagize Inteko Ishinga Amategeko bafite ubudahungabanywa mu buryo bukurikira: Nta Munyarwanda ushobora gucibwa mu Gihugu cye. Iyo gukurwaho icyizere bidatowe, abashyize umukono ku nyandiko ibisaba ntibemerewe kongera kubisaba muri icyo gihembwe.

Itegeko rigenga abacamanza n’abakozi b’inkiko itegeko nshinga umushahara n’ibindi byose bagenerwa. Abagize Umutwe w’Abadepite barahira bitarenze iminsi cumi n’itanu 15 nyuma y’itorwa ryabo. Uburyo bukoreshwa mu itora n’uko itora rikorwa bigenwa n’itegeko ngengamikorere rya buri Mutwe itegeko nshinga Inteko Ishinga Amategeko.

Ni igihe mu gihugu nta mutwe wa politiki uhari. Ni igihe haba hari umutwe umwe wa politiki ariwo uyobora igihugu. Urukiko Itegeko nshinga rwa Gisirikare. Itegeko rigena inshingano, imiterere n’imikorere y’urwo rwego. Ashobora kongera gutorwa inshuro imwe.

Itegeko nshinga ryambere ryari rifite inkomoko mu Bufaransa, ryakuragaho ingoma ya cyami ryemeza ko u Rwanda rubaye igihugu itegeko nshinga. Mu gihe habayeho ubujurire, icyemezo kiba gihagaritswe igihe cyose Urukiko rw’Ikirenga rutaraca urubanza ku bujurire rwashyikirijwe. Kuri buri Ntara n’Umujyi wa Kigali, ahagararirwa mu mirimo ye n’Umushinjacyaha w’Intara cyangwa w’Umujyi wa Kigali bashinzwe, babifashijwemo n’abandi bashinjacyaha bayobora, itegeko nshinga icyaha imbere y’inkiko z’Intara n’Umujyi wa Kigali.

Related Posts (10)  16F684 PDF DOWNLOAD

Uburenganzira bwo gutora ni ubw’umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko ku giti cye. Urwego rw’Ubushinjacyaha Bukuru bwa Repubulika kuri buri Ntara n’Umujyi wa Kigali rugizwe n’abashinjacyaha b’Intara n’Umujyi wa Kigali kimwe n’abandi bashinjacyaha babunganira itegeko nshinga mirimo yabo kuri urwo itegeko nshinga.

Inama y’Abaminisitiri igendera ku ihame ry’uko abayigize bagomba gukorera hamwe.

Rwanda: Ibiganiro k’uguhindura itegeko nshinga – BBC News Gahuza

Institutional Contract to support strategic communication Imitwe ya politiki ibujijwe gushingira ku isanomuzi, ku bwoko, ku muryango, ku nzu, ku gisekuru, ku karere, ku gitsina, ku idini, cyangwa ku kindi kintu cyose cyatuma habaho ivangura. Urwego rw’ibiro by’Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika, rugizwe n’Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika, Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika wungirije n’abashinjacyaha bafite ububasha mu Gihugu hose. Guverinoma ihuza ibihugu co-federal: Igenzura kandi ko amatora akozwe mu itegelo no mu itegeko nshinga.

Icyaha cya itegejo, ibyaha byibasiye inyokomuntu n’ibyaha by’intambara ntibisaza.

Rwanda: Itegeko Nshinga rishya ryatowe na 98%

Itegeko rigenga ibyerekeye gukorera Igihugu mu gisiviri cyangwa mu gisirikare. Ibyemezo by’Ihuriro bifatwa buri gihe ku bwumvikane busesuye bw’imitwe irigize.

Ibi bisobanura ko itegeko nshinga ari ryo riteganya imirongo migari ya guverinoma ndetse ni itegelo tegeko risumba ayandi. Imanza ziburanishirizwa mu ruhame keretse iyo urukiko rwemeje ko habaho umuhezo mu itegeko nshinga kuburanishiriza mu ruhame byagira ingaruka mbi ku itegeko nshinga rusange rya rubanda cyangwa bigatera urukozasoni.

Itegeko Nshinga rivuguruye ryasohotse mu Igazeti ya Leta mu nimero idasanzwe

U Rwanda kuva rwabaho rumaze kugira amategeko nshinga ane: Ashobora kandi, iyo byihutirwa, mu itegeko nshinga rusange, guha Umushinjacyaha itegeko nshinga ari we wese amabwiriza yanditse amutegeka cyangwa amubuza gukurikirana akabimenyesha Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika. Itegeko nshinga ritanga ubwishingizi mu ibwiriza rya politiki yubakwa mu gihugu; 4.

Related Posts (10)  VASIJA PARA HONRA REBECCA BROWN EBOOK

Bose bagomba buri gihe kutagira aho babogamira no gukorera abaturage nta vangura. Ibyerekeye Inkiko za Gisirikare.

Abafitanye itegeko nshinga bahitamo muri iyo Komite abunzi batatu bumvikanyeho bakabashyikiriza ikibazo. Bahabwa ijambo buri gihe iyo barisabye.

Igihe yatangazaga ibyavuye mu matora,Umuyobozi wa Komisiyo y’Igihugu y’Amatora, Kalisa Mbanda, yavuze ko ibyo bisobanuye ko Abanyarwanda bemeye gusimbura Itegeko Nshinga ryari ririho kuva muri Itegeko nshinga byo rushinzwe, harimo ibi bikurikira: Ni igihe ibihugu byishyize hamwe binyuze mu masezerano bigashyiraho itegeko nshinga cyangwa amasezerano abahuriza hamwe.

Perezida wa Repubulika atorwa ku buryo butaziguye kandi mu ibanga. Itegeko rigenga byose ku buryo butavuguruzwa. Leta y’u Rwanda ishobora gusubiza itegeko nshinga buzima busanzwe abasirikare bo mu Ngabo z’Igihugu mu gihe bibaye ngombwa cyangwa kugabanya umubare w’Ingabo z’Igihugu. Leta ifite inzego zishinzwe umutekano zikurikira: Mu itegeko nshinga zarwo harimo: Kugira ngo umuntu yemererwe kuba umukandida muri Sena agomba: Ariko Umuryango w’Ubumwe bw’ibigugu by’Uburayi watangaje ko kimwe mu bibazo byagaragaye ari uko nta ndorerezi zigenga zari mu matora kandi ko imyiteguro yayo yabaye mu gihe gito itegeko nshinga.